ออมทรัพย์ทั่วไป     3.50% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ     3.75% ต่อปี

เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.10

เฉลี่ยคืนร้อยละ       17.75

ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2562

 

สรุป  ผลการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก  ประจำปี  2562
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จำกัด  ณ  วันที่      2 กันยายน  พ.ศ.  2562
                         
ลำดับ ประเภท จำนวน ผลการเรียน รวมเงิน
ที่เสนอ ดีเด่น ดี ส่งเสริม
ขอทุน จำนวน ทุนละ รวม จำนวน ทุนละ รวม จำนวน ทุนละ รวม
1 ประถมศึกษา 316 74  1,200.00  88,800.00 180  800.00  144,000.00 62  500.00  31,000.00  263,800.00
2 มัธยมต้น 225 101  1,500.00  151,500.00 77  1,000.00  77,000.00 47  500.00  23,500.00  252,000.00
3 มัธยมปลาย/ปวช. 181 92  1,800.00  165,600.00 68  1,200.00  81,600.00 21  500.00  10,500.00  257,700.00
4 ปวส./ปริญญาตรี 245 90  1,800.00  162,000.00 76  1,200.00  91,200.00 79  500.00  39,500.00  292,700.00
                         
รวม 967 357    567,900.00 401    393,800.00 209    104,500.00  1,066,200.00
รวมอนุมัติทุนทั้งสิ้น   967 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    1,066,200.00 บาท       -  
                     

 

 

<<  ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่  >>