ออมทรัพย์ทั่วไป     3.50% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ     3.75% ต่อปี

เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.10

เฉลี่ยคืนร้อยละ       17.75

ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ด้วย สหกณณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสรรหาบัคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดสามารถอ่านได้ที่นี่ <<<   คลิกเพื่ออ่านเอกสาร  >>>