ออมทรัพย์ทั่วไป     3.50% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ     3.75% ต่อปี

เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.10

เฉลี่ยคืนร้อยละ       17.75

                 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด ได้กหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ หาประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ซึ่งตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินงานและผู้ตรวจสอบกิจการในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีด้วย

                ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ครั้งที่ 13/2562

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จึงได้มีมติให้ประกาศรับสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ

และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563 รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

<<  อ่านประกาศ คลิกที่นี่  >>