ออมทรัพย์ทั่วไป     3.50% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ     3.75% ต่อปี

เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.10

เฉลี่ยคืนร้อยละ       17.75

จากการประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ฯ ลง 0.25 สตางค์

เงินกู้สามัญทุกประเภท จาก 6.50% ---- เหลือ 6.25%

เงินกู้ฉุกเฉินจาก 7.00 %------ เหลือ 6.75%

จะส่งผลต่อสมาชิกที่มีเงินกู้กับสหกรณ์ ดังนี้

1. งวดในการชำระหนี้ลดลงและเมื่องวดชำระลดลงดอกเบี้ยจ่ายรวมทั้งสัญญาจะลดลงโดยอัตโนมัติ

2. หากสมาชิกขอกู้ใหม่หรือ refinance ยอดเดิมจะทำให้ส่งชำระน้อยลง

3. หากสมาชิกขอกู้ใหม่สามารถขยายวงเงินกู้ได้