ออมทรัพย์ทั่วไป     3.50% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ     3.75% ต่อปี

เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.10

เฉลี่ยคืนร้อยละ       17.75

สหกรณ์ออมทรัพย์จะปิดให้บริการในระหว่างวันที่  16-17 กรกฎาคม 2562

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา