-----   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด --------

ที่อยุ่ 228 ถ.อุบล-ตระการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045 251 945 -6

ฝ่ายอำนวยการ ต่อ  10

ฝ่ายการเงิน     ต่อ  12

ฝ่ายสินเชื่อ      ต่อ  13

ฝ่ายธุระการ      ต่อ  14

ฝ่ายบัญชี        ต่อ   15

 

โทรสาร : 045 240 397

 

 

 

  {mosmap width='500'|height='400'|lat='15.2495318'|lon='104.875205'| zoom='3'|mapType='Normal'|text='สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด'|tooltip='สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด'| marker='1'|align='center' }