-----   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด -----

ที่อยุ่ 228 ถ.อุบล-ตระการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-251945 ถึง 6

ฝ่ายอำนวยการ ต่อ  14

ฝ่ายการเงิน     ต่อ  12

ฝ่ายสินเชื่อ      ต่อ  13

ฝ่ายธุระการ      ต่อ  14

ฝ่ายบัญชี        ต่อ   17

 

โทรสาร : 045-251945 ต่อ 11