การลงทุนในหุ้น

- สหกรณ์จะส่งเรียกเก็บ ณ ที่จ่ายค่าหุ้นรายเดือนสมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้

- กรณีขอซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ

  • สมาชิกสามัญสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท
  • สมาชิกสมาชิกสมทบ....

หมายเหตุ : สมาชิก 1 รายสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 20  ของทุนเรือนหุ้นทั้งหมด